Els Catalans, vàrem conèixer l’atzebra? de Pere Miquel Parés Casanova

De l’existència d’un èquid salvatge o assilvestrat a la península Ibèrica fins el segle XVI, l’atzebra, se n’ha escrit bastant…i en cap cas el tema no pertany al món de la criptozoologia, com elssimiots i bosneraus pirinencs, la Bestia del Gévaudan o la biscesecolari de Caserta (que certament tenen el seu interès en el camp de l’etnologia, en cap cas, de la biologia).

Lligi tot